Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

26 września 2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Nazwa projektu:

„Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego”.

Projekt w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie e-usług wewnątrzadministracyjnych dla rozwoju Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Cele projektu poprzez zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK przyczynią się do realizacji celu głównego RPO WD, tj. wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniającego poprawę życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 i poddziałań , tj. zwiększenia wykorzystania e-usług publicznych. Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie e-usług w ochronie zdrowia co przyczyni się do poprawy jakości zarządzania, dostępu do informacji medycznej, polepszenia jakości i dostępności do świadczeń medycznych.

Planowane efekty:

Rozwój oprogramowania informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą, umożliwiającego tworzenie i przesył danych medycznych i administracyjnych wewnątrz podmiotów leczniczych, rozbudowa obecnie posiadanych systemów, aby możliwe było prowadzenie kompletnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz wdrożenie systemów bezpieczeństwa.

Realizacja projektu udrożni kanał komunikacji, umożliwi przyłączenie się do regionalnego repozytorium i zapewni efektywną współpracę z platformą krajową P1 lub P2 nie dublując przy tym ich funkcjonalności.

Projekt poprawi jakości gromadzonej dokumentacji w podmiotach leczniczych, zwiększy kompleksowości tworzonej dokumentacji, zintegruje systemy funkcjonujące w obrębie każdej jednostki medycznej (Partnerów Projektu), umożliwi udostępnienie dokumentacji medycznej jednostkom administracji publicznej w formie elektronicznej, zwiększy bezpieczeństwo informacji, rozbuduje obecnie posiadane systemy o nowe funkcjonalności, zmniejszy koszty funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia (poprzez zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem medycznym, przepływ informacji pomiędzy systemami wewnątrz podmiotu leczniczego), skróci czas wprowadzania danych (jednokrotne) i zmniejszy ilość ewentualnych pomyłek przy wprowadzaniu danych, poprawi czas obsługi pacjentów, zapewni bezpieczeństwo danych i zarządzanie dostępem do aplikacji.

Wartość projektu: 10 337 424,60 PLN

Wkład funduszy europejskich: 7 933 703,91 PLN

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-26
Data publikacji:2018-09-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1473